Wydawca treści Wydawca treści

Wyniki monitoringu lasów HCVF

Wyniki monitoringu lasów o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych (HCVF - High Conservation Value Forests) przeprowadzonego w Nadleśnictwie Brzesko w 2018 roku

Monitoring prowadzony jest przez leśniczych w sposób ciągły podczas  pełnienia obowiązków
służbowych i ma na celu stwierdzenie czy stan przedmiotu ochrony nie uległ pogorszeniu.

Na terenie naszego Nadleśnictwa wyszczególniono przedstawione poniżej kategorie lasów HCVF
1. HCVF 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
HCVF 1.1Obszary chronione
HCVF 1.1.1 Obszary chronione - lasy w rezerwatach
› Leśnictwo Melsztyn - rezerwat florystyczny „Panieńska Góra" - 63,23 ha
› Leśnictwo Melsztyn - rezerwat florystyczny „Bukowiec" - 5,53 ha
› Leśnictwo Kamionna - rezerwat leśny „Kamionna" - 64,04 ha
› Leśnictwo Żegocina - rezerwat przyrody nieożywionej „Kamień Grzyb"- 1,51 ha
HCVF 1.1.2  Obszary chronione - lasy w parkach krajobrazowych
› Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy o powierzchni ogólnej 14 311 ha; obejmuje swoim zasięgiem Leśnictwa Kopaliny i Żegocina na powierzchni 786,75 ha  

2. HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
HCVF 2.1 Obszary Chronionego Krajobrazu (OCHK)
› OCHK Zachodniego Pogórza Wiśnickiego o powierzchni ogólnej 14 242 ha. W jego zasięgu leżą leśnictwa Chrostowa oraz Kamionna na powierzchni 1 108,75 ha
› OCHK Wschodniego Pogórza Wiśnickiego o powierzchni ogólnej 29 942 ha. W jego zasięgu leżą leśnictwa Kopaliny, Żegocina, Okocim i Melsztyn na obszarze 2 739,04 ha
› Bratucicki OCHK o powierzchni ogólnej 16 955 ha. Obejmuje swoim zasięgiem całe leśnictwo Jodłówka na powierzchni 1 038,57 ha.

3. HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
HCVF 3.1 Ekosystemy skrajnie rzadkie lub ginące:
› 91EO-3 niżowy łęg jesionowo-olszowy - 84,63 ha
› 91PO jodłowy bór świętokrzyski - 523,12 ha
HCVF 3.2 Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy
› 9110-1 kwaśna buczyna niżowa - 851,17 ha
› 9110-2 kwaśna buczyna górska - 169,18 ha
› 9110-3 żyzna jedlina karpacka - 50,24 ha
› 9130-3 żyzna buczyna górska - 698,27 ha
› 9170-1 grąd środkowoeuropejski - 2 047,40 ha
› 91EO-6 łęgi i olszyny górskie - 1,46 ha

4. HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
HCVF 4.1 Lasy wodochronne - 1 046,38 ha
HCVF 4.2 Lasy glebochronne - 3 970,37 ha

5. HCVF 6.1 Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności
►Gmina Brzesko
- cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej (nr 273) w Leśnictwie Jodłówka (oddział 1j) – kategoria: miejsce pamięci narodowej,
►Gmina Gnojnik
- pomnik Żydów zamordowanych w okresie II wojny światowej w Leśnictwie Okocim (oddział 112b),
- studnie pełniące funkcję zaopatrzenia w wodę miejscowego zbiornika ppoż. Oraz służące miejscowej ludności, usytuowane w Leśnictwie Okocim (oddział 128b)
►Gmina Wojnicz
- kompleks leśny określany jako „Panieńska Góra” zawierający rezerwat o tej samej nazwie oraz Krzyż Milenijny wraz z Drogą Krzyżową. Całość zlokalizowana jest w Leśnictwie Melsztyn (oddziały 63, 64, 67, 68, 69). W kompleksie tym znajdują się także ruiny zamku pochodzącego z XIV w. wpisane do rejestru zabytków (oddział 63a)  
►Gmina Zakliczyn
- cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej wpisane do rejestru zabytków:
a. nr 290 – Leśnictwo Melsztyn (oddział 136i, 144b)
b. nr 287 – Leśnictwo Melsztyn (oddział 131g)
- ruiny zamku w Melsztynie wzniesionego przez kasztelana krakowskiego Spytka Leliwitę. w XIV wieku,  Leśnictwo Melsztyn (oddział 145a) – kategoria: miejsce historyczne,     
►Gmina Czchów
- kompleks parkowy oraz spichlerz zbudowany w XIX wieku. W parku liczny starodrzew lipowy, dębowy (występują pomniki przyrody) oraz grabowy – Leśnictwo Melsztyn (oddział 152),
►Gmina Łapanów
- zespół dworsko parkowy w Wieruszycach pochodzący z XVI w. wpisany do rejestru zabytków nieruchomych.  Obiekt ten jest położony m.in. na gruntach należących do Lasów Państwowych (działki ewidencyjne 115/5 i 117 w Leśnictwie Chrostowa).
- grodzisko stożkowe z XIII – XIV wieku wpisane do rejestru zabytków – Leśnictwo Chrostowa (oddział 77b)
- ścieżka przyrodnicza „Z leśniczym przez las” długości 2.5 km w leśnictwie Chrostowa,
- wychodnie skalne „Diabli kamień” stanowiące atrakcję turystyczną w Leśnictwie Kamionna (oddział 119 i 120),
►Gmina Bochnia
- cmentarzyska kurhanowe pochodzące z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu. Zlokalizowane w miejscowości Bochnia - Leśnictwo Chrostowa (oddział 30f, 35d) oraz Łapczyca – Leśnictwo Chrostowa (oddział 33c, d) wpisane do rejestru zabytków archeologicznych.
- ścieżka przyrodnicza „Las Kolanowski” w leśnictwie Chrostowa
►Gmina Iwkowa
- cenne siedliska przyrodnicze - kwaśna buczyna górska, żyzna buczyna górska. Leśnictwo Żegocina (oddział 164).


Podsumowanie               
Prowadzony przez leśniczych monitoring wykazał, że stan lasów o szczególnych walorach przyrodniczych nie pogorszył się, nie zaistniały również zjawiska mogące w istotny sposób wpłynąć na przedmiot ochrony.